شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا)بذر

 

شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران در حوز بذر بسیار موفق عمل کرده است و توانسته معاهدات و قرارداد های بین المللی مهمی را منعقد نماید.

یکی از این معاهدات توسعه عملیات زراعی ذرت و سورگوم در ایران می باشد که نتیجه توافق میان بتکا و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه موسوم به FNPSMS بود که همکاری های زیادی در راستای آن اعم از واردات انواع بذور و همچنین بررسی مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام گردید.

این شرکت هم اکنون نیز واردات انواع بذور ذرت و سورگوم را در دستور کار خود دارد و ارقام مختلف را بر اساس نیاز های داخلی به دست کشاورز می رساند