شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران (بتکا)

تماس با ما

نام واحد :

مدیر عامل

شماره تماس :

02188997823

آدرس ایمیل :

info@iactco.ir

شماره فکس :

02188997822

نام واحد :

بین الملل

شماره تماس :

09120401537

آدرس ایمیل :

international.affairs@iactco.ir

شماره فکس :

02188997822

نام واحد :

فروش

شماره تماس :

09120460717

آدرس ایمیل :

info@iactco.ir

شماره فکس :

02188997822

نام واحد :

بازرگانی

شماره تماس :

02188997823 - داخلی 112

آدرس ایمیل :

info@iactco.ir

شماره فکس :

02188997822

نام واحد :

مالی

شماره تماس :

02188997823 - داخلی 119، 120، 121

آدرس ایمیل :

info@iactco.ir

شماره فکس :

02188997822